Menu

NÁZOR: Na vývoj hospodaření bude nutné pružně reagovat

Začátkem roku 2014 bych se rád zmínil o rozpočtu města Liberce, který byl schválen na prosincovém jednání zastupitelstva. Samotný rozpočet města počítá s vyrovnaným hospodařením města, úhradami existujícího dluhu, mírným poklesem zadlužení bez dalšího zatěžování občanů nárůstem poplatků nebo daně z nemovitosti.
 

Finanční instituce ve svých analýzách tak hodnotí hospodaření města a trendy veskrze pozitivně. To vše výše vyřčené je jistě dobrou zprávou, rozpočet města však skrývá mnohá úskalí, o kterých je dobré vědět.

Z pozice předsedy finančního výboru zastupitelstva města jsem na prosincovém jednání tohoto výboru definoval několik zásadních připomínek, se kterými se následně finanční výbor ztotožnil a navrhl zastupitelstvu provést alespoň základní úpravu rozpočtu v několika položkách. O jaké připomínky šlo především?

Zásadní je zejména nedostatečná výše rezervy, která byla navržena jen ve výši 10 mil. Kč, tedy ani ne ve výši 1% rozpočtu. Zastupitelstvo města sice následně výši rezervy zvýšilo na 25 milionů, upozorňuji však na skutečnost, že výše rezervy by se měla pohybovat minimálně v úrovni 10% rozpočtovaných nákladů, tedy někde okolo 150 mil. Kč a, to k pokrytí neočekávaných výdajů a rizik. Těch má bohužel Liberec před sebou několik. Připomeňme jen nepravomocně udělené pokuty ve výši 200 mil. Kč + sankci ve stejné výši (pokuty spojené s MS v lyžování), dále pokutu ve věci pochybení s nakládáním s budovou Uranu nebo, ať nehovořím jen o pokutách, finanční vyrovnání se společností Eltodo za odstoupení od smlouvy. V kontextu s tím, že daňové příjmy navrženého rozpočtu byly a po úpravě zastupitelstvem částečně i nadále jsou, řekněme kulantně velmi optimistické, nemusí stávající rezerva pokrýt ani nižší výběr těchto daní. Další připomínkou k rozpočtu předloženému finančnímu výboru, kterou bylo možno před schválením rozpočtu upravit, byla „přifouknutá“ položka poplatku za odpady, kde magistrát předpokládal až neuvěřitelné zlepšení ve výběru těchto poplatků. A takových „drobností“ by se našlo více.

Co je však horší, je současná rozpočtová praxe. Často totiž dochází k posunu úhrady některých závazků do dalšího rozpočtového období (zejména jde o úhradu Dopravnímu podniku a Technickým službám). Vzhledem k přenesení této zátěže z roku 2013 a vzhledem k nutnému zapojení kontokorentních úvěrů do rozpočtu 2014, fakticky neplánujeme (nebo jen velmi mírně) pokles celkové zadluženosti města. To je cesta do pekla, neboť si tak město fakticky nově půjčuje na úhradu starých dluhů. V takové situaci, bude li se opakovat, k oddlužení města alespoň na rozumnou úroveň, nedojde nikdy.

Jenže, jaký je před námi výhled? Je zřejmé, že příjmy města se zvedat nebudou, ani v roce 2014, ani v dalších letech. Dlouho očekávaný hospodářský růst může přinést rozpočtu města spíše jen jednotky milionů korun navíc a ani stát pravděpodobně rozpočtové určení daní ve prospěch měst a obcí nezmění. Na široce se vyskytující služby či projekty nadměstského rozsahu (rozuměj na provoz všech institucí, které hradí město Liberec, ale jsou využívány i mimolibereckými občany), Liberci nepřispěje ani stát, ani kraj, který se potýká s podobnými rozpočtovými problémy.

Jedinou možnou cestou je přizpůsobit strukturu výdajů plánovaným příjmům, a nelhat si přitom do vlastní kapsy. Přestože o tom hovoříme už čtvrtým rokem, strukturálních změn za tu dobu proběhlo jen minimálně a jejich dopad do rozpočtu roku 2014 je zanedbatelný. Odpověď proč se tak děje, je jednoduchá. Pro kariéru jakéhokoliv politika je naprosto sebezničující (navíc ve volebním roce) prosazovat rozpočtovou a finanční kázeň na úkor uzavírání některých příspěvkových organizací či krácení peněz, které povede například ke snížení už tak nevelkého komfortu v MHD, četnosti či kvality úklidu města nebo k absenci nutných oprav komunikací. Nemluvě už o tom, že samotné hledání dohody o takovém kroku je „politicky“ složité, neboť jak už to tak bývá, každý vidí priority a věci zbytné někde jinde.

Výsledkem tohoto chování je každoroční krácení rozpočtů všech příspěvkových organizací a dalších výdajů města na úroveň, která v mnoha případech již hraničí s únosností. Takový postup však produkuje nekvalitu a demotivuje lidi odpovědné za vedení těchto institucí i řadové zaměstnance.

Předpokládám, že v tomto volebním roce k žádným radikálním změnám nedojde, což znamená, že rozpočet města pro rok 2015 se bude potýkat s podobnými problémy jako ten letošní. O podobě příštího rozpočtu již bude rozhodovat zastupitelstvo města vzešlé z letošních podzimních komunálních voleb. Pokud by se naplnily černé scénáře možného rozpočtového vývoje, může nová politická reprezentace převzít radnici s prázdnými bankovními účty, vyčerpanými kontokorentními úvěry, hromadou nezaplacených faktur a mnohamilionovými platbami dodavatelům, odloženými na rok 2015. Situace nebude tak vážná pouze v případě, nerezignuje-li zastupitelstvo města na důkladnou a pravidelnou kontrolu průběžného hospodaření města se včasnou reakcí na možný negativní vývoj.

Petr Černý

předseda finančního výboru zastupitelstva města Liberce, člen zastupitelstva a rady města

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články

Dopis voličům

úterý, 07 říjen 2014

Podporujeme stranu Nový směr

neděle, 05 říjen 2014