Menu

Stanovy strany

Čl. 1 – Základní ustanovení

 1. Název politické strany je Nový směr, zkratka NOS. (dále jen „strana“).
 2. Sídlem strany je Liberec, ul. Tolstého 279, PSČ 463 02.
 3. Strana působí v České republice.
 4. Předmětem činnosti strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. 2 – Programové cíle

 1. Hlavním cílem strany je zlepšení celospolečenského klimatu a politické kultury v České republice. Strana oslovuje občany nikoliv ideologickým zařazením na levou nebo pravou část politického spektra, ale programem proti zneužívání politické moci dosavadními politickými stranami, proti prorůstání byznysu a obchodních zájmů do politiky, proti rostoucí hrozbě korupce a tím i rostoucímu zadlužení veřejných rozpočtů obcí, měst i krajů.
 2. Chceme být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních
 3. Chceme být stranou demokratickou, určenou k podpoře širokými vrstvami obyvatelstva.
 4. Chceme být stranou, která odmítá jakékoliv formy diskriminace, jsme pro rovnost příležitostí
 5. Chceme být stranou, jejíž členové a příznivci jsou tolerantní k názorům ostatních ve společnosti, chceme jednat slušně, s pokorou a úctou ke všem občanům, včetně těch, kteří vyznávají jiné názory.
 6. Chceme být moderní, evropskou stranou, vycházející z tradic evropských národů.

 

Čl. 3 – Členství, práva a povinnosti členů

1. Členem Strany může být každý občan starší 18 let, který:

 1. je plně způsobilý k právním úkonům;
 2. nebyl v minulosti pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu a není ke dni podpisu přihlášky za člena Strany obžalován ze spáchání úmyslného trestného činu;
 3. není členem žádné jiné politické strany nebo hnutí;

2. Člen strany má právo:

 1. účastnit se jednání místní konference,
 2. volit orgány místního klubu a být volen do všech orgánů strany,
 3. předkládat všem orgánům strany náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o řešení,
 4. být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se strany,
 5. obhajovat své názory, prosazovat je a předkládat je voleným orgánům strany k rozhodnutí,
 6. upozorňovat na nedostatky ve stranické činnosti a navrhovat jejich odstranění.

3. Člen je povinen:

 1. spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu,
 2. respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany,
 3. dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle,
 4. platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách,
 5. neprodleně oznamovat místnímu klubu změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.

 

Členství ve straně vzniká:

Členství ve straně vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, osobní účastí zájemce o členství ve straně před rozhodnutím rady místního klubu, rozhodnutím rady místního klubu a osobním zaplacením příspěvku s prokázáním totožnosti.

 

Členství ve straně zaniká:

 1. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
 2. ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
 3. úmrtím,
 4. písemným prohlášením člena strany o vystoupení,
 5. zrušením členství místní konferencí z důvodu závažného porušení povinností stanovených stanovami (čl. 3 odst. 3)
 6. zanikne-li místní klub a člen se do tří měsíců nezaregistruje u jiného místního klubu s platnou licencí,
 7. kandidaturou v parlamentních či krajských volbách za jiný volební subjekt nebo kandidaturou v komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu strany, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit

 

Čl. 4 – Orgány strany

 1. Orgány strany na místní úrovni jsou místní konference a místní rady. Orgány strany na krajské úrovni jsou krajské konference a krajské rady, Na centrální úrovni jsou orgány strany celostátní konference, výkonná rada, rozhodčí výbor a kontrolní a revizní komise.
 2. Statutárním orgánem strany je výkonná rada. Za výkonnou radu jedná a podepisuje předseda nebo výkonnou radou pověřený člen výkonné rady.
 3. Na místní úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností místní rada. Za místní radu jedná a podepisuje předseda nebo místní radou pověřený místopředseda nebo jiný člen místní rady.
 4. Na krajské úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností krajská rada. Za krajskou radu jedná a podepisuje předseda nebo krajskou radou pověřený místopředseda nebo jiný člen krajské rady.
 5. Všechny kolektivní orgány strany se řídí svými jednacími řády a mohou se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 6. Funkční období všech orgánů strany je dvouleté.

 

Čl. 5. – Místní klub

 1. Místní klub je základním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. V souladu se stanovami se může usnášet a rozhodovat a hospodařit se svěřenými prostředky.
 2. Vznik a zánik místního klubu:
 1. místní klub vzniká usnesením místní konference o vytvoření místního klubu a schválením licence výkonnou radou,
 2. místní klub zaniká usnesením místní konference o rozpuštění místního klubu nebo zrušením licence výkonnou radou; místní klub rovněž zaniká, poklesne-li počet členů místního klubu pod tři členy po dobu 3 měsíců,

 

Předseda místního klubu:

je hlavním představitelem a mluvčím strany v místě,

 1. je odpovědný za činnost strany v místě,
 2. svolává místní konference a místní rady a předsedá jim,
 3. předkládá místní konferenci výroční zprávu o činnosti,
 4. iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty,
 5. iniciativně získává finanční prostředky.

 

Místopředseda (místopředsedové) místního klubu zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.

 

Pokladník místního klubu:

je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence,

 1. podává místnímu sněmu zprávu o hospodaření.

 

Místní konference:

je nejvyšším orgánem strany v místě,

 1. schází se 1x do roka (dle potřeby častěji),
 2. předseda je povinen místní konferenci svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místní rady nebo minimálně 1/3 členů místního klubu, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda místní konferenci, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda krajského klubu,
 3. složení: všichni členové místního klubu,
 4. působnost: volí každý druhý rok předsedu, případně místopředsedu, pokladníka a členy místní rady a volí své delegáty na krajskou konferenci
 5. schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby,
 6. schvaluje většinovým hlasováním zprávu předsedy a zprávu pokladníka o hospodaření,
 7. rozhoduje o zrušení členství svého člena,
 8. navrhuje kandidáty pro volby do Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, do zastupitelstva kraje a kandidáty do orgánů strany.

 

Místní rada:

má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy,

 1. schází se 1x za čtvrtletí (dle potřeby častěji),
 2. předseda je povinen místní radu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místní rady, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda místní radu, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda krajské rady,
 3. složení: předseda, místopředseda (místopředsedové), pokladník a případně další členové volení místním sněmem,
 4. působnost: rozhoduje o všech záležitostech místního klubu strany v období mezi místními sněmy (při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy), rozhoduje hlasováním o vzniku členství přihlášeného zájemce, rozhoduje o žádosti zájemce o přeregistraci z jiného místního sdružení, a to nejpozději do čtyř měsíců ode dne podání přihlášky nebo žádosti o přeregistraci.

 

 

Čl. 6 – Krajský klub

 

Krajský klub je článkem strany a je tvořen místními kluby kraje. Nejvyšším orgánem strany na krajské úrovni je krajská konference, v období mezi konferencemi má veškerou odpovědnost krajská rada.

Vznik a zánik krajského klubu:

Krajský klub vzniká usnesením krajské konference o vytvoření krajského klubu a konstatováním výkonné rady,

Krajský klub zaniká usnesením krajské konference o zrušení krajského klubu nebo zánikem všech místních klubů kraje a konstatováním výkonné rady.

 

Předseda krajského klubu:

je hlavním představitelem a mluvčím strany v kraji, zodpovídá za činnost strany v kraji,

 1. iniciativně získává finanční prostředky,
 2. svolává krajské konference a krajské rady a předsedá jim,
 3. předkládá výroční zprávu o činnosti krajské konferenci.

Místopředseda (místopředsedové) krajského klubu zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech

 

Krajská konference:

je nejvyšším orgánem strany v kraji,

 1. schází se 1x ročně (dle potřeby častěji),
 2. předseda je povinen krajskou konferenci svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů krajské rady nebo minimálně 1/3 místních klubů v kraji, a to do 30 dnů po doručení žádosti do krajské kanceláře; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda krajskou konferenci, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda strany
 3. složení: krajská rada a delegáti místních klubů zvolení místními kluby podle klíče stanoveného krajskou radou, členové výkonné rady zvolení za kraj, členové parlamentních klubů a krajští zastupitelé registrovaní v kraji;
 4. působnost: volí každý druhý rok většinovým hlasováním předsedu, místopředsedu (místopředsedy) a krajskou radu, navrhuje celostátní konferenci kandidáty do výkonné rady, kontrolní a revizní komise
 5. schvaluje zprávu předsedy, zprávu rady o hospodaření,
 6. sestavuje krajské kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a zastupitelstva kraje, schvaluje nominace kandidátů pro volby do Senátu a do Evropského parlamentu,
 7. schvaluje rozpočet krajského klubu

 

Krajská rada:

má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi krajskými konferencemi

 1. schází se 1x za tři měsíce (dle potřeby častěji),
 2. předseda je povinen krajskou radu  svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů krajské rady, a to do 30 dnů od doručení žádosti do krajské kanceláře; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda krajskou radu, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda strany,
 3. složení: předseda krajské rady, místopředseda (místopředsedové) krajské rady a delegáti místních klubů zvoleni krajskou konferencí, členové výkonné rady zvolení za kraj; členové parlamentních klubů a krajští zastupitelé registrovaní v kraji s hlasem poradním,
 4. působnost: rozhoduje o všech záležitostech krajského klubu v období mezi krajskými konferencemi; při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy,
 5. předkládá zprávu o hospodaření krajské konferenci,
 6. členové krajské rady mají právo účastnit se místních rad a konferencí v kraji s hlasem poradním
 7. hospodaří se svěřeným majetkem strany v kraji, jedná a zavazuje se v rozsahu schváleného rozpočtu krajského klubu,

 

Čl. 7 – Celostátní konference

 

 1. Celostátní konference strany je nejvyšším orgánem strany.
  1. Schází se nejméně jednou za dva roky.
  2. Předseda je povinen celostátní konferenci svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výkonné rady nebo minimálně 1/3 krajských klubů; koná se nejpozději 2 měsíce od podání návrhu.

Složení:

delegáti s hlasem rozhodujícím: předseda, první místopředseda, místopředsedové, členové výkonné rady, delegáti krajských klubu zvoleni na krajských konferencích podle klíče stanoveného výkonnou radou, delegáti s hlasem poradním: členové kontrolní a revizní komise a hosté pozvaní výkonnou radou nebo grémiem.

Působnost:

 1. volí předsedu, prvního místopředsedu, místopředsedy a zástupce krajských klubů (a jejich náhradníky) do výkonné rady,
 2. volí členy kontrolní a revizní komise (1 za kraj),
 3. schvaluje stanovy a změny stanov,
 4. schvaluje statut kontrolní a revizní komise,
 5. schvaluje zprávu předsedy,
 6. schvaluje zprávu výkonné rady,
 7. schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise,
 8. rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany,
 9. rozhoduje o zrušení, rozdělení nebo sloučení strany,
 10. schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátek, vzorový jednací řád a závazný volební řád pro orgány všech stupňů a pro volební konferenci; tímto oprávněním může pověřit výkonnou radu strany
 11. schvaluje pravidla hospodaření strany a rozdělení finančních prostředků,

 

Čl. 8 -  Předseda strany

 1. Je hlavou strany, jejím reprezentantem a mluvčím.
 2. Svolává celostátní konferenci a výkonnou radu a předsedá jim.
 3. Předkládá celostátní konferenci zprávu předsedy strany.

 

Čl. 9 – První místopředseda

 

Zastupuje předsedu strany na základě jeho pověření ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.

 

Čl. 10 – Místopředsedové

 

Zastupují předsedu strany na základě jeho pověření při jednáních ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního místopředsedy při jednáních ve všech záležitostech.

 

Čl. 11 – Výkonná rada

 1. Složení:
  1. Předseda strany, první místopředseda a tři místopředsedové, zvolení členové výkonné rady z řad zástupců krajských klubů (1 zástupce za kraj)

Působnost:

je statutárním orgánem strany,

 1. řídí činnost strany a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu,
 2. plní usnesení celostátní konference a odpovídá ji za svou činnost,
 3. má všeobecnou odpovědnost za činnost strany mezi zasedáními celostátní konference
 4. schvaluje většinovým hlasováním ustavení místních klubů (licence) a může tyto licence zrušit
 5. rozhoduje většinovým hlasováním o sestavení kandidátních listin z kandidátů navržených krajskými kluby
 6. předkládá celostátní konferenci zprávu o činnosti a hospodaření strany
 7. schvaluje roční rozpočet strany
 8. schvaluje výroční zprávu o hospodaření strany za účetní období,
 9. schvaluje závazný vzor přihlášky do strany
 10. každoročně určuje termín splatnosti členských příspěvků a jejich minimální výši; členské příspěvky člena nesmí přesáhnout zákonem stanovenou částku,
 11. zřizuje své poradní a iniciativní orgány,
 12. schází se nejméně 1x za měsíc (dle potřeby častěji),
 13. předseda strany  je povinen výkonnou radu svolat, požádá-li o to minimálně 1/3 členů výkonné rady,
 14. ve všech případech hlasování výkonné rady rozhoduje při rovnosti hlas předsedy strany.

Členové výkonné rady mají právo účastnit se zasedání místních a krajských klubů a rad

 

2. Písemné právní úkony za výkonnou radu jako statutární orgán strany podepisuje předseda strany nebo první místopředseda a další místopředseda strany. Osoba oprávněná jednat jménem strany připojí ke svému podpisu i funkční označení.

 

ČL. 12- Kontrolní a revizní komise

 

 1. Kontrolní a revizní komise:
 2. Je revizním orgánem strany,
 3. zřizuje se na celostátní úrovni.

 

Kontrolní a revizní komise strany

je volena celostátní konferencí, má tři členy, členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy výkonné rady,  členy rozhodčího výboru ani zaměstnanci strany

 1. kontroluje hospodářskou a správní činnost strany

 

Čl. 13 – Rozhodčí výbor

 

1. Je rozhodčím orgánem strany

2. Má tři členy volené celostátní konferencí strany; členové výboru nesmějí být členy výkonné rady, členy kontrolní a revizní komise ani zaměstnanci strany

3. rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a články strany

4. přísluší mu závazný výklad stanov strany

5. Rozhodnutí rozhodčího výboru musí být učiněno nejpozději do 60 dnů od data písemného podání

 

ČL. 14 – Hospodaření strany

 

 1. Strana jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem strany hospodaří výkonná rada na základě schváleného ročního rozpočtu.
 2. Krajské kluby hospodaří se svěřeným majetkem strany v kraji podle schváleného rozpočtu krajského klubu. Krajská rada může jednat a zavazovat stranu do výše rozpočtu krajského klubu. Pravomoci krajské konference nebo rady při nakládání s majetkem strany v kraji může převzít svým rozhodnutím výkonná rada.
 3. Místní kluby hospodaří na základě vyplacených provozních záloh z prostředků příslušného kraje. Následné vyúčtování předkládají pokladníci místních klubů předsedovi krajské rady.
 4. Zdroje financování strany tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem strany. O jejich vnitrostranickém rozdělení rozhoduje výkonná rada strany
 5. Strana hospodaří jen na základě schválených rozpočtů. Rozpočty musí být schváleny jako vyrovnané nebo přebytkové. Rozpočty na všech úrovních jsou sestavovány na roční období.
 6. Pokud z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany vyplyne majetkový zůstatek, bude tento zůstatek rozdělen rovnoměrně mezi všechny členy strany ke dni likvidace, pokud tento zůstatek nepřipadne ze zákona státu.

 

ČL. 15 – Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. V případě, že je v kraji ustaven jen jeden místní klub, plní tento klub a jeho vedení zároveň úlohu krajského klubu a krajské rady.
 2. Do vytvoření krajského klubu v předmětném kraji ČR vykonává veškeré pravomoci tohoto krajského klubu výkonná rada.

 

 

 

V Liberci dne 13. 4. 2013

Za přípravný výbor

Ing. Mgr. Petr Černý

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články