Menu

Zprávy kontrolního výboru by neměly být zapomenuty – II. část

V minulém čísle radničního Zpravodaje jsem slíbil čtenářům poskytnout informace o obsahu závěrečné zprávy kontrolního výboru k výběrovému řízení na poskytnutí revolvingového úvěru. Zprávu zpracovala pracovní skupina kontrolního výboru, kterou jsem vedl. Přestože finální výsledek není tak hrozivý jako v případě výběrového řízení na zhotovitele stavby MŠ F. L. Věka, o které jsem psal minule, nelze ignorovat některé chyby, ke kterým při výběrovém řízení došlo. A nelze opomenout ani nezřídka se vyskytující „podivnosti“.

 

V případě výběrového řízení na poskytovatele revolvingového úvěru konstatoval kontrolní výbor porušení zákona o veřejných zakázkách. V průběhu výběrového řízení došlo k použití institutu tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (tedy k faktickému oslovení pouze jednoho uchazeče). JŘBÚ však může být použito pouze v případě, že v průběhu jednotlivých kol výběrových řízení nedojde k podstatným změnám zadávacích podmínek. A to se v tomto případě bohužel stalo. Zadavatel v průběhu výběrového řízení změnil jak požadovanou výši úvěru, tak i požadovaný způsob jeho zajištění. Stěží si lze v případě úvěrování představit podstatnější změnu parametrů, která má vliv na úrokovou sazbu, neboť jak výše úvěru, tak i zajištění mají přímou vazbu na posouzení rizika a tedy i faktickou „cenu“ úvěru.

Varováním pro budoucnost by mělo být zjištění kontrolního výboru, že text zadávacích podmínek schválených radou města byl následně pozměněn a upraven poradenskou společností Compet Consult a v pozměněné podobě zveřejněn, avšak již bez vědomí rady města, která finální upravenou verzi zadávacích podmínek v upravené podobě nikdy neschválila.

Z pohledu dosaženého výsledku, kterým bylo poskytnutí úvěru bez zajištění zástavou nemovitostí, je rovněž zajímavé, že to byl právě odbor ekonomiky v čele s ekonomickým náměstkem Šolcem, který v prvních kolech výběrového řízení zcela dobrovolně, a jak se později ukázalo, i zcela zbytečně, nabízel uchazečům možnost zástavy liberecké arény, včetně přilehlých pozemků. A největší podivností je, že v závěrečném kole, ve kterém byl v rámci zmíněného JŘBÚ osloven již pouze jeden uchazeč, obdrželo město nabídky uchazečů dvou. Vrcholným zmarem celého výběrového řízení je pak podoba závěrečného protokolu, jehož text končí snad nedopatřením kdesi uprostřed rozepsané věty, právě v okamžiku, kdy autor protokolu zdůvodňuje oprávněnost použití mimořádného prostředku oslovení jen jednoho uchazeče.

 

Ing. Mgr. Petr Černý

předseda klubu nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články