Menu

Proč revolvingový úvěr za každou cenu?

Zastupitelstvo města Liberce schválilo na svém říjnovém zasedání přijetí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů IPRM. Ručit za 150 milionový úvěr bude město multifunkční arénou, za kterou před lety zaplatilo několikanásobně více.

Pokud se čtenáři podrobněji seznámí s průběhem „výběrového řízení“ a jeho výsledkem, snadněji pochopí, proč jsem jako předseda finančního výboru zastupitelstva a člen rady města nemohl takto koncipované financování jinak převážně bohulibých a užitečných dotačních projektů podpořit.

Předně je třeba uvést, že se prakticky o žádné výběrové řízení nejednalo. Vedení města, v tomto případě zastoupené náměstkem pro ekonomiku Jiřím Šolcem, se celkem čtyřikrát pokusilo získat závaznou nabídku finančních institucí. Nejprve se uvažovalo o směnečném programu, pak se podmínky měnily. Třikrát vyšla snaha města naprázdno, až napočtvrté se do výběrového řízení přihlásili dva uchazeči. Žel, jeden z nich byl komisí pro otevírání obálek vyřazen pro nesplnění podmínek. Snad nebylo úmyslem předkladatele, že zastupitelé města se v důvodové zprávě dočetli, že důvody vyřazení druhého uchazeče jsou uvedeny v zápise z jednání komise pro otevírání obálek, který však v dokumentech k tomuto bodu nebyl přiložen.

Během více než půl roku, kdy se vedení města snažilo získat vhodného partnera pro financování a samo sebe tak dostalo do časové tísně, která ohrozila samotnou realizaci zejména náročnějších projektů, jsme se mohli ze všech médií dovědět ústy náměstka Šolce, že finanční situace města je velmi špatná, žádná banka městu nechce půjčit, a když už, tak za vysoký úrok a s požadavkem na zástavu nemovitosti. Od začátku tvrdím, že to bylo vedení města, které svou nevhodnou mediální komunikací úvěrující bance prakticky zástavu Tipsport areny nabídlo a zároveň odhalilo svou připravenost přijmout úvěr za jakoukoliv cenu. Byl to právě náměstek Šolc, který opakovaně v médiích zdůrazňoval, že ostatní majetek města je již zastaven ve prospěch České spořitelny v souvislosti s dluhopisy.

Jaký mohl být výsledek takového výběrového řízení na financování? Mírně řečeno, velmi nedobrý. Podívejme se na parametry přijímaného úvěru. Úroková sazba není, jak bylo v tisku mylně uvedeno, 4,16% ročně, nýbrž je konstruována na bázi měsíční sazby PRIBOR plus 4,16%, takže aktuálně činí 4,65% ročně. Hodnotit tuto cenu úvěru jako dobrou v situaci, kdy úrokové sazby v ČR dosahují rekordně nízkých hodnot, je nesmysl. Hypoteční úvěr dnes pořídíte za sazby pod 3% ročního úroku. Sice se jedná o jiný typ úvěru, ovšem v případě Liberce je tento revolvingový úvěr, podobně jako úvěry hypoteční, zajištěn zástavou nemovitosti.

Revolvingové úvěry bývají nejčastěji zajištěny pohledávkami z obchodního styku, což je možné v případě podnikatelských subjektů, nikoliv města. Dalším způsobem zajištění může být například biankosměnka. Méně často se vyskytuje zajištění prostřednictvím zástavy nemovitosti. Zpravidla se výše poskytnutého úvěru dostane až na 85% hodnoty zastavené nemovitosti. Jak je tomu ale v našem případě? Zatímco stavební, věcná hodnota zastavené arény je 590 milionů korun, zastupitelé měli ke svému rozhodnutí k dispozici důvodovou zprávu, která odkazovala na dva roky starý znalecký posudek, který ocenil hodnotu Tipsport arény na 250 milionů korun. Vzhledem k tomu, že tento posudek nebyl přiložen, lze jen spekulovat, jestli bylo znalcem oceněno přesně to, co je předmětem zástavy, neboť je nutné si uvědomit, že předmětem zástavy není jen samotná hokejová aréna, ale také tzv.“krček“ s restaurací, bowlingové centrum, střelnice atd. Zastaveny jsou také pozemky, a to

nejen ty zastavěné, ale také přilehlá parkoviště a chodníky. Každopádně i tak tvoří výše úvěru jen 60% hodnoty zajištěné nemovitosti. Ale pozor: jen do konce roku dubna 2014. Pak už bude čerpáno jen 100 milionů Kč úvěru (dle zadávací dokumentace), tzn., že maximální výše úvěru bude činit hanebných 40% hodnoty nemovitosti. Nechť si čtenář udělá sám názor, jestli by sám takový úvěr přijal. Samostatnou kapitolou jsou také smluvní sankce v případě nedodržení podmínek úvěrové smlouvy (50.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek).

V neposlední řadě je třeba připomenout, že Liberec čerpá tento revolvingový úvěr v situaci, kdy se nad ním vznáší hrozba mnoha milionových pokut a krácení některých dotací. V tomto kontextu představuje tento účelový úvěr zajištěný konkrétní nemovitostí zvýšené riziko. To byl také jeden z důvodů, společně s výše uvedenými, proč klub nezávislých zastupitelů, přestože je součástí radniční koalice, tento revolving nepodpořil.

Návrh byl nakonec podpořen opozičními kluby ODS a KSČM. Pro práci finančního výboru, kterému předsedám, to do budoucna znamená soustředit se na minimalizaci rizika neschopnosti splácet závazky města. Bude proto nutné se již při přípravě rozpočtu města na příští rok zaměřit na snižování některých výdajů města. K tomu bude ale nutné, aby se všechny politické strany zastupitelstva oprostily od bezbřehého populismu a nad rozpočtovými škrty nalezly širokou politickou shodu. V opačném případě se můžeme rozloučit nejen s arénou, ale i dalšími, již zastavenými majetky města.

 

Ing. Mgr. Petr Černý

Předseda finančního výboru

Člen rady města

Předseda klubu nezávislých zastupitelů

zpátky nahoru

Vyhledat

Naši lidé

Zapojte se!


Naší prioritou je nezatěžovat kapsy občanů zvyšováním daní a místních poplatků, ale naopak hledat úspory ve vnitřním chodu magistrátu a příspěvkových organizacích města.


KE STAŽENÍ:

Přihláška do strany
Darovací smlouva


Projděte si veřejné dokumenty NOS. Tuto sekci pravidelně rozšiřujeme o nové materiály.

Články